ពិព័រណ៍

ពិព័រណ៍ធានារ៉ាប់រងការងារឆ្នាំ ២០១៩

exhibition1
exhibition2
exhibition
exhibition3

ពិព័រណ៍ផលិតផលការពារការងាររបស់ប្រទេសចិនឆ្នាំ ២០២០ - CIOSH ទីក្រុងប៉េកាំង

China labor protection products fair 2020-7
China labor protection products fair 2020
China labor protection products fair 2020-6
China labor protection products fair 2020-1
China labor protection products fair 2020-2
China labor protection products fair 2020-3
China labor protection products fair 2020-4
China labor protection products fair 2020-5

ពិព័រណ៍ផលិតផលការពារការងាររបស់ប្រទេសចិនឆ្នាំ ២០២០ - CIOSH Shanghai

ពិព័រណ៍ផលិតផលការពារការងាររបស់ប្រទេសចិនលើកទី 100 ។ សៀងហៃ

China labor protection products fair 2020 - Shanghai1
China labor protection products fair 2020 - Shanghai
China labor protection products fair 2020 - Shanghai2
China labor protection products fair 2020 - Shanghai3